INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – wykonanie inwentaryzacji jest niezbędne aby uzyskać administracyjną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, następuje po zakończonej inwestycji budowlanej. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów po zakończeniu prac budowlanych tworzony jest operat techniczny oraz mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przebieg inwentaryzacji :

1. Po uzgodnieniu warunków cenowych oraz terminu wykonania mapy, prosimy o przesłanie na adres kontakt@geodezjawektor.pl „zlecenia” zawierającego informacje dotyczące umiejscowienia działki ( miejscowość, obręb, nr działki) oraz skan projektu zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli zostały wydane).

2. Po uzyskaniu od Państwa tych informacji zgłaszamy pracę geodezyjną we właściwym dla położenia obiektu Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Posiadając niezbędne materiały udajemy się na wskazaną działkę w celu wykonania pomiarów elementów będących przedmiotem inwentaryzacji. W przypadku sieci podlegających zakryciu (np. sieci energetyczne, wodociągowe itp. inwentaryzację należy wykonać przed ich zasypaniem).

4. Opracowujemy wyniki pomiarów oraz sporządzamy niezbędną dokumentację geodezyjną, aby następnie przekazać je do Ośrodka w celu weryfikacji.

5. Po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji, możemy przekazać Państwu, mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych opatrzoną wymaganą klauzulą.